Hjem > Om oss > Vår visjon og våre verdier

Vår visjon og våre verdier

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Nestekjærlighet, respekt, verdighet og trygghet.

Med våre flotte fasiliteter, har vi gode ytre rammer for å realisere vår visjon og våre verdier.

«Det arbeidet som duger er det som blir utført av dyktige hender, ledet av en klar hjerne og inspirert av et kjærlig hjerte.»

Florence Nightingale

Vår visjon og våre verdier

Nestekjærlighet er omsorg for andre mennesker, og det å føle seg ansvarlig for ethvert medmenneskes velferd uten hensyn til religion, kjønn eller politisk standpunkt. Mens noen betrakter det som et element i sosial kontroll, ser andre på det kun som en form for altruisme. Nestekjærligheten er et eksempel på en aktiv, utadvendt kjærlighet.
Nestekjærlighet er i Vesten ofte knyttet til begreper og sitater fra Bibelen. I Lukas 10,27-28 står det: «”Han svarte: ”Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv.” Da sa Jesus: ”Du svarte rett. Gjør det, så skal du leve”.”» I Romerne 13,9 sier Paulus: «”For budene: Du skal ikke bryte ekteskapet, Du skal ikke slå i hjel, Du skal ikke stjele, Du skal ikke begjære, eller hvilket bud det kan være, de sammenfattes i dette: Du skal elske din neste som deg selv.”»

Respekt handler om en holdning som bl.a. kommer til uttrykk overfor andre mennesker. Når vi viser respekt, møter vi et annet menneske med samme aktelse som vi selv ønsker å bli møtt med. Vi anerkjenner vedkommende som vår likemann – eller kanskje endatil høyere enn oss selv. Mine holdninger og verdier tar hensyn til andre menneskers holdninger og verdier. Det behøver ikke nødvendigvis dreie seg om et menneske heller. Det kan like gjerne være et regelverk, et dyr eller andres menneskers eiendom eller eiendeler.
Respekt betegner en positiv følelse av aktelse eller ærbødighet for en person eller en annen enhet (for eksempel en nasjon eller en religion), og også konkrete handlinger og oppførsel representativt for den anseelsen.

Verdighet (Global Dignity 2006) er å ha frihet til å ta avgjørelser og treffe valg som berører eget liv – og oppleve at denne rettigheten blir møtt med respekt.
I denne verdien inkluderer vi det betydningsfulle ordet brukermedvirkning.
Vi har Verdighetsgarantien fra 1. januar 2011 som en ny forskrift om verdighet for eldre mennesker. Der heter det at tjenestetilbudet skal innrettes i respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel og sikre at medisinske behov blir ivaretatt. I praksis betyr dette:

  • En riktig og forsvarlig boform.
  • Et variert og tilstrekkelig kosthold og tilpasset hjelp ved måltider.
  • Et mest mulig normalt liv, med normal døgnrytme og adgang til å komme ut, samt nødvendig hjelp til personlig hygiene.
  • Tilby samtaler om eksistensielle spørsmål.
  • Lindrende behandling og en verdig død.
  • Å bevare eller øke sin mulighet til å fungere i hverdagen. Omsorgen skal bidra til habilitering og rehabilitering.
  • Faglig forsvarlig oppfølging av lege og annet relevant personell, som sikrer kontinuitet i behandlingen.
  • Tilby eldre som bor på helseinstitusjon enerom.

Trygghet: Beboere og pårørende skal aldri være i tvil om at det er trygt å være på Nordberghjemmet. Beboerne, deres pårørende og ansatte skal vite at det ikke skal kompromisses på kompetansen som utøves i praksis. Nordberghjemmet er for mange første arbeidsgiver. Medarbeiderne skal ha trygghet på at de ivaretas etter gjeldene lover, regler og tariffavtale, og at vi ønsker å utvikle deres arbeidstakerkompetanse gjennom sosialisering, holdninger, våre verdier og det å prestere sammen med andre.